##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published Jun 27, 2019
Arie Toursino Hadi Ade Solihat Maman Lesmana Rahmat Sewa Suraya

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai makna yang terkandung dalam pakaian pengantin pria Kesultanan Johor Darul Ta’zim dilihat dari perspektif sosio-historis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam pemilihan Baju Kurung Teluk Belanga sebagai pakaian resmi salah satu kesultanan di Malaysia ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini adalah, busana pengantin pria Kesultanan Johor Darul Ta’zim menggunakan Baju Kurung Teluk Belanga, yang berbeda dengan etnis Melayu yang lain, merupakan wujud dari kedaulatan Kesultanan Johor Darul Ta’zim dalam membentuk tradisi yang berlaku di wilayahnya.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

Busana Pengantin, Fashion, Melayu, Johor, Malaysia

References
Abbas, A., & Nawawi, N. (2006). Pakaian Melayu Sepanjang Zaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Aris, A. (2014). The Evolution and Transformation of Baju Kurung in the Peninsular of Malaysia. Selangor: Universiti Teknologi MARA.

Barthes, R. (1972). Mytologies. London: Paladin.

Hasim, R. S., Idrus, M. M., Yusof, N. M., Abdullah, I. H., M.M, R., & Hamdan, S. I. (2013). “The Impact of Popular Culture on Socio-Cultural Identities of Malaysians: A Qualitative Analysis”. Recent Advences in Educational Technologies (hal. 57-61). Cambridge: WSEAS.

Hoed, Benny H. (2011). Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Jakarta: Komunitas Bambu

Jusoh, A., & Husin, F. (2016, September). “Makna dan Fungsi Busana” dalam Naskhah Melayu Syair Agung. Journal of Business and Social Devolepment, IV(2), 58-75.

Koentjaraningrat. (1983). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.

Koentjaraningrat. (1993). Ritus Peralihan di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Mat, I. b. (1985). Adat and Islam in Malaysia: a Studyi in Legal Conflict and Resolution. Philadelphia: Temple University.

Ramli, Abdul Rahim. (2011). Sejarah Adat-Istiadat Diraja Johor. Johor Bahru: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Shawal, Z. (1994). Busana Melayu. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti Malaysia.

Wahab, S. (2006). Panduan Protokol dan Tatatertib Majlis. Selangor: PTS Professional Publishing.

Windstedt, R. (1932). “A Malay History of Riau and Johore”. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, X(2), hal 320-303.
Section
volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019